काका बाहेर आणि मी काकु सोबत आत

नमस्कार मित्रांनो
मी विकी वय २८, मागच्या गोष्टीत मी माझ्या पहिल्या संभोगाचा सर्व तपशील दिला कि कसा काकूने स्वतःला माझ्याकडून झवून घेतलं होत आता मी त्या पुढे घडलेली गोष्ट सांगतो….

त्या दुपारी आमच्यात झालेल्या संभोग हा एक अपघात होता, त्या नंतर काकू आणि मी कमी बोलायचो, माझी तर काकूच्या समोर जायला पण फाटायची आणि गेलो तर नजरेला नजर द्यायची हिम्मत व्हायची नाही पण त्या नंतर माझा लंड नेहमी आठवण करून उभा राहायचा आणि मी त्याला हातानेच शांत करायचो.. आणि एकदा वेळ जुळून आली, परीक्षेनंतर सुट्ट्या पडल्या होत्या मी खाली मित्रांबरोबर लपाछुपी खेळत होतो संध्याकाळची वेळ होती… लपण्यासाठी मी बिल्डिंग मध्ये शिरलो आणि पहिल्या माळ्यावर बाहेरच्या पेसेज मध्ये एक पिंप होता त्या मागे जाऊन लपलो होतो, जिन्या पासून उजव्या बाजूला सरळ समोरच्या खोलीत काकू राहायची, मधेच जिन्याचा येण्याचा जाण्याचा रस्ता असल्याने मी तिकडेच लपून बघत होतो.. काकूच्या खोलीचा बाहेरचा सेफटी डोर लागलेला होता आणि आतला दरवाजा उघडा होता… त्यामुळे आतला आवाज बाहेर स्पष्ट येत होता.. काका घरीच होते त्या दिवशी… दोघांचा काहीतरी वाद चालू होता काकूच जास्त बडबडत होती.. मी हळूच जाऊन डोकावलं तर काका हॉल मध्ये दारू पीत बसले होते आणि काकू किचन मधून बडबड करत होती… तेवढ्यात काकांची नजर माझ्यावर पडली आणि मला आवाज दिला.. तशी काकू थांबली.. बहुतेक माझ्यासमोर तरी काकांना बडबडणार नाही म्हणून काका उठून आले आणि दरवाजा उघडून मला आत बोलावले.. मी भिंतीला लागून असलेल्या सोफ्यावर बसलो आणि काका विचारत असलेल्या प्रश्नांना उत्तर देत होतो.. काकांनी एक क्वाटर आधीच संपवलेली दिसत होती आणि दुसऱ्यातली अर्धी शिल्लक होती.. काकू आत मध्ये जेवण बनवत होती.. तेवढ्यात काकांनी मला आतून फ्रिज मध्ये ठेवलेली सोड्याची बाटली आणायला सांगितली.. मी उठलो आणि किचन मध्ये शिरलो काकू माझ्याकडे पाठ करून उभी राहून जेवण बनवत होती.. काकूने मस्त लाल रंगाची साडी घातली होती.. त्याचा पदर तिने पुढे कमरेत खोचला होता.. आणि तिची पाठ घामाने चिंब झाली होती.. तिचा काळ्या रंगाचा ब्लाउज पूर्ण पाठीला ओला झाल्यामुळे चिटकला होता… कमरेत खोचल्या मुळे तिची साडी पायापासून थोडी वर होती.. आणि त्यात तिची मस्त मोठी गोल गोल गांड उभारून दिसत होती.. मी जाऊन फ्रिज खोलला आणि सोडा शोधू लागलो आणि मी काकूला आवाज दिला… काकू सोडा कुठे आहे ?? काकू वैतागून मोठ्याने म्हणाली अरे दारू ढोसून लक्षात कुठे राहत त्या माणसाला.. पिऊन संपवली.. नाहीये सांग त्या बेवड्याला… काकू खूप भडकली होती.. मी जाऊन सांगितलं तर काकाने मला दुकानातून आणायला सांगितली.. मी खाली जाऊन सोडा घेऊन आलो आणि काका परत प्यायला लागले.. काकांना झाली होती ते खुर्चीतच अर्धे डोळे बंद करून डुलत होते.. काकूने आधीच ताट वाढून काका समोर ठेवलं.. किचन मधली लाईट बंद दिसत होती काकू बेडरूम गेली असावी.. तेवढ्यात काकूने मला आतून आवाज दिला.. मी आत गेलो बेडरूम मध्ये अंधार.. पिवळ्या रंगाचा जिरो बल्ब चालू होता त्यात काकू बेडवर बसलेली मला दिसली.. काय रे येत नाहीस अगोदर सारखा माझी आठवण येते कि नाही तुला ? असं बोलून ती उभी राहिली आणि जवळ येऊन मला धरून तिने बेडवर आडवं झोपवलं.. आणि माझा लंड वरूनच दाबू लागली.. बेडरूमच्या खोलीतून हॉल मधला थोडा भाग दिसायचा त्यातून खुर्चीवर काका टीव्ही समोर बसलेले दिसत होते. त्यांची पाठ आमच्याकडे होती.. मी कमरेपासून वर बेडवर आडवा झोपलो होतो आणि पाय एकाबाजूला खाली होते. काकू माझ्या बाजूला बसली… आणि बाहेर काकाकडे बघत ती माझी पॅन्ट काढू लागली.. पॅन्ट घुडग्या पर्यंत सरकवून माझ्या अंडरवेरच्या आत हाथ घालून माझ्या लंडाशी खेळू लागली.. तिचा स्पर्श झाल्यावर माझा लंड हळू हळू उभा राहिला.. ती थोडीशी नजर खाली फिरवून परत परत बाहेर बघायची… पूर्ण उभा राहिल्यावर तिने माझी अंडरवेर पण खाली सरकवली आणि वाकून तिचे ओठ माझ्या लंडावर ठेऊन वर खाली करत चोखु लागली मी डोळे बंद करून तिच्या जिभेचा स्पर्श लंडाने जाणवत होतो अहाहा स्वर्गच… ती माझा संपूर्ण लंड घश्यात सामावून घेत होती. मी तसाच एका हाताने तिचा पदर बाजूला करून ब्लाउजच्या वरूनच तिचे कलमी आंबे दाबत होतो.. जवळ जवळ एक दोन मिनिटे मस्त चोखल्यावर ती उठून उभी राहिली आणि मला पण उभं राहायला सांगितलं.. उभी राहून वाकूनच तिने स्वतःची साडी वर केली आणि चड्डी काढली.. आणि बेडवर पाय फाकवुन आडवी झाली.. साडी तिने चांगली कमरेपर्यंत वर केली होती.. आणि घुडग्यापासून वाकवून पाय वर करून पुच्ची वर हाथ फिरवत मला ये म्हणाली.. मी पण चांगलाच तापलो होतो.. थोडासा हलवून मी तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि गोल गोल बाहेरच फिरवून आत घातला तस तिने अह्ह्ह करत दोन्ही हात कोपऱ्यापासून खाली ठेवलें आणि खांद्यावर जोर देऊन वर आली.. मी तसाच धक्के देत तिचा ब्लाउज खोलू लागलो तर तिने मला अडवलं आणि आडवं होऊन स्वतःच ब्लाउज वर करून दूध बाहेर घेतले आणि परत हाथ टेकवून थोडी वर आली. मी जसे जसे धक्के देत होतो तसे तसे तिचे दूध हालत होते… जिरोच्या मंद प्रकाशात ते गदा गदा हलताना अंधुकपणे मला दिसत होते.. ते धरून मी अजून जोरजोरात आतबाहेर करायला लागलो… तशी काकू अह्ह्ह करत विव्हळायची… मी आता तिचे दोन्ही पाय सरळ वर धरून कचाकच धक्के देत होतो.. काकू आडवी होऊन हलणारे दूध धरून आह्ह आह्ह करत विव्हळत होती… माझा आता गळायला आला होता शेवटचे जोरजोरात धक्के देत मी आह्हह्ह करत माझं सर्व पाणी काकूच्या छकुलीला पाजलं आणि थोडा वेळ अजून आत बाहेर करून.. मोकळा होऊन बेडवर बसलो.. काकू उठून बाथरूम मध्ये गेली.. मी उठून व्यवस्तिथ पॅन्ट घालून बाहेर हॉल मध्ये जाऊन काकाच्या मागे उभा राहिलो.. काका पिता पिताच खुर्चीत झोपले होते… तेवढ्यात काकू बाहेर आली आणि मला जवळ घेऊन किस करू लागली थोडावेळ एकमेकांना किस केल्यावर…. मी दरवाजा उघडून बाहेर आलो आणि खाली जाऊन बसलो.

असा आमचा दुसरा संभोग एकमेकांशी न बोलता आणि झटपट उरकून झाला होता… जर कथा आवडली असेल तर मला [email protected] वर मेल करून कळवा..

धन्यवाद

Comments

Published by

thorVicky27

For chat [email protected] mail me... young girls and ladies welcome