Marathi Sex in Computer repair shop

नमस्कार , मी चिन्मय घाटपांडे , पुण्याचाच , माझे वय २१ आहे आणि मी पण गे आहे , मी सध्या बीकॉम च्या शेवटच्या वर्ष्याला आहे ,, सकाळचे कॉलेज झाले कि संध्याकाळी ६ पर्यंत आई बाबा येई पर्यंत मी घरी एकटाच असे , तेवा दुपारी कधी कधी मी पोरांना बोलवून सेक्स करत असे ,कधी मी त्यांना झवायचो कधी झवून पण घ्यायचो ……. पण फक्त चांगले ,आणि सेक्सी मुलेच ….त्यामुळे जास्त मुले मला आवडायची नाही , म्हणून मी इंटरनेट वर गे साईट बघून मुठ्याच मारायचो ….

माझ्या कॉम्प्युटरला नेहमी काहीना काही होत असे , त्यासाठी मी आमच्या जवळ राहणाऱ्या नंदू ला बोलवत असे , त्याचे मोठे दुकान होते cyber cafe पण होते स्वताचे , मी कधी कधी त्याच्या कॅफेत जायचो प्रिंट्स वगरे काढायला , आमची चांगली मैत्री होती.
एके दिवशी माझ्या कॉम्प्युटर मध्ये virus चा प्रोब्लेम झाला , म्हणून मी नंदूला फोन केला , तर तो म्हणाल कि मी बाहेर गावी आहे ,४-५ दिवसांनी येईल , माझ्या मित्राला पाठवू का? मी म्हणलो ठीक आहे , कारण मला लवकर कॉम्प्युटर चालू करून घायचा होता ,
साधारण तासाभराने मला एक फोन आला
”हेल्लो चिन्मय का? मी तुषार बोलतोय , नंदूने तुमचा नं.दिला , तुमचा पत्ता सांगता का ? computer repair साठी यायचं आहे ना ?
मी त्याला पत्ता सांगितला , , तो तासाभरात येतो असे सांगून फोन कट केला ,
आता तो येऊन computer repair करणार म्हणजे फॉरमेट मारणार , म्हणून मी पटापटा महत्वाच्या फाईल्स पेन drive मध्ये सवे सेव्ह लागलो
माझ्या कडे अनेक गे मुव्ही होत्या त्या पेन drive बसने कठीण होत्या , म्हणून मी मग d drive मध्ये ठेवून दिल्या , बारा वाजले असावेत
तेव्हढ्यात बेल वाजली , मी दार उघडले , दारात २४-२५ वर्षाचा एक गोरापान आणि सेक्सी मुलगा होता
मी दार उघडताच तो हसून म्हणाला ” hi मी तुषार ,,,, नंदू ने पाठविले आहे …”
“हो या आत” , मी पण हसून म्हणालो , आणि त्याला आत घेऊन दार बंद केल ..
तो म्हणाला , आज फ्री च होतो मी , म्हणून लगेच आलो , नंदूने ताकीद दिलीय , घरच काम आहे निट कर म्हणून हाहहाहा , आम्ही दोघे पण हसलो , त्याला खळ्या पद्याच्या हसताना
तो computer उघडून काही काही तपासून बघत होता , मी पाणी आणून दिले त्याला आणि विचारले ‘;चहा घेणार कि कॉफी ? ‘ तो म्हणला चहा चालेल …
मग मी आत जाऊन चहा करायला लागलो , १०-१५ मीनिटनी दोन चहाचे कप आणून टेबलावर ठेवले , मी एक उचलला , तो म्हणाला ‘मी थोडा थंड झाल्यावर घेतो चहा ‘…. ‘ठीक आहे ‘मी म्हणलो .
“computer format कराव लागेल “.. तो म्हणाला
‘ठीक आहे ‘मी म्हणलो ‘ मला कल्पना होतीच त्याची …मी माझ्या महत्वाच्या फाईल्स पेन drive मध्ये सेव्ह केल्या आहेतच …
good मग करून टाकतो असे म्हणून तो computer format करायला लागला …
आता साधारण एक तास तरी लागणार होता … मी चहा पिताना त्याला न्याहाळू लागलो ,,, तो मी आज पर्यंत पाहिलेल्या handsome मुलांपेक्षा खूप पतीने सेक्सी होता, त्याने पांढरा टी शर्ट आणि निळी जीन्स घातली होती, हातात घड्याळ आणि कसले काळे धागे होते , केसं मस्त सिल्की होते ,
तो जेवा CPU मध्ये CD घालायला वाकला तेवा त्याची ग्रे आणि लाल लेबल असलेली jokey underwear दिसली , आता मला त्याच्या विषयी आकर्षण वाटू लागेले, मी त्याचा विचार करू लागलो, तो आणि मी बेड वर …ह्म्म्म मज्जा येईल , माझा बुल्ला हळू हळू कडक होऊ लागला , मी उठून सोफ्यावर बसलो , उगाच त्याने माझा उभार नको बघायला म्हणून , तो त्याचे काम मन लाऊन करत होता …
आता नुसता वाट बघत होता install होयची आणि चहा पीत होता ,,, मला वाटले काही तरी बोलावे म्हणून मी विचारले
”तुम्ही कुठे असता राहायला? ”
तो – हुं ?? हा इथेच दत्तवाडी मध्ये , अनुजा सदन मधे … आणि प्लीज मला अहो वगरे नको म्हनुंस , तुषार म्हण हा हा हा हा हा हा
उफ्फ्फ त्याचे हास्य , त्याला खळ्या पडायच्या कि खूप छान दिसायचा ..
मी -ठीक आहे तुषार , तू कुठे असतो कामाला?
“सध्या काही नाही करत मी अमेरिकेचा विसा यायची वाट पाहतो “, तुषार म्हणाला , त्यावर मी म्हणलो “अरे वा छानच , ”
मधेयचं तो computer वर काहीतरी करू लागला , आणि परत बोलू लागला , मला विचारले तू काय करतोस ”
मी सध्या बीकॉम च्या शेवटच्या वर्ष्याला आहे अमेरिकेला जायची लायकी नाही आमची , हेहेहे
तो पण हसला , आणि म्हणाला ” असे काय राव , असा नाही बोलू …..”
“हम्म्म्म” मी म्हणालो “पण काय रे तू अमेरिकेत जायला निघालाय , हातात कसले धागेदोरे बांधलेस??
तो म्हणाला ” अच्चा हे ? हे असचं आईने सांगितले म्हणून , बाकी माझा असा काही खास विश्वास नाही , पण तरी आईच ऐकावे लागते …
तेव्हढ्यात त्याचा मोबाईल वाजला तो हळू आवाजात बोलू लागला , मला काही ऐकू येत नव्हते
त्याचा फोन झाल्यावर त्याने माझ्याकडे पहिले
मी म्हणालो “काय मैत्रीण होती का? ” तो हसला आणि म्हणाला ”नाही रे मला कोणी मैत्रीण नाहीये , मित्र होता , जरा खासगी होत म्हणून”
अच्चा ठीक आहे मी म्हणालो
तुला आहे का कोणी मैत्रीण
मी म्हणालो ” मला पण कोणी मैत्रिणी नाहीयेत ” …..मला मुलींचे नखरे नाही आवडत , मुळात मुलीच नाही आवडत मला , फार आकडू असतात
त्यावर आम्ही दोघेही हसलो
थोडा वेळ काहीच बोललो नाही , मी त्याला फक्त न्याहाळत होतो , त्याच्या घट्ट जीन्स वर त्याचा बुल्ल्याचा हलकस उभार जाणवत होता , मी त्याचा विचार करू लागलो
इतक्यात तो म्हणाला ”घरी अजून कोणी नसते का ? मी म्हणालो नाही , आई बाबा संध्याकाळी येतात, ताईचे लग्न झालं आता
बर असा म्हणून त्याने परत मला विचारलं ..”.एक विचारू का राग नाही येणार न तुला?”
मी म्हणलो “असा काय विचारनर आहे विचार, मला राग नाही येणार”
तो म्हणालो मगाशी तू चहा बनवायला गेला होतस ना ,तेवा मी तुझ्या फाईल्स सेव्ह करत होतो , आणि D Drive उघडला , त्यात गे मुव्हीस आहेत , तुझ्या आहेत?
मी घाबरलो , पण त्याला दाखवून नाही दिले, ” हो मला आवडतात गे फिल्म्स , मी गे आहे ”
तो म्हणाला ओह , “खरच ? कधी केल आहेस का गे सेक्स ?”
मी म्हणालो” हो , पण तू का हे सगळे विचारतोयस ?”
“अरे मी पण गे आहे …. माझ्या बरोबर सेक्स करशील ?”
त्याने इतक्या स्पष्टपने विचारल कि मी भांबावूनच गेलो , तो खुर्चीतून उठला माझ्या जवळ आला , आणि माझ्या खांद्यावर हात ठेवून मला म्हणाला ”मी कसा वाटलो तुला? आपण करूयात का सेक्स आत्ता ?? ”
मी पण धीटपणे म्हणालो “हो करूयात , बेडरूम मध्ये जाऊ या , मला पण तू आवडला होतास , पण वाटला नव्हत कि तू गे असतील “,,, मी बेडरूम मध्ये जाता जाता म्हणालो , बेडरूम चे दार बंद केल
आम्ही बेडवर बसलो ,
तो म्हणाला “मी गे आहे , मगाशी माझ्या एका सेक्स पार्टनर चा फोन होता , तो मला त्याच्या घरी बोलवत होता”
थोडावेळ आम्ही अश्याच गे बद्दल गप्पा मारत होतो , मग त्याने त्याचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला , आणि माझ्या मांडीवर त्याचा हात फिरवू लागला
माझा बुल्ला उठायला लागला , त्याने मला विचारले “किती वेळा सेक्स केला आहेस?”
मी म्हणलो ४-५ वेळा आणि तू ? ”मी एकाच मुलाबरोबर केलं दोन-तीन वेळा , मला जास्त नाही आवडत, पण तू दिसायला खूप छान आणि हेल्थी आहेस म्हणून आवडला , आणि त्या गे फिल्म्स पाहिल्यावर तर माझा लंड उठलाच”
आणि त्याने मग त्याचा हात माझ्या बुल्ल्यावर ठेवला, मी लाजलो , माझा बुल्ला पूर्ण उठला होता, मग मी त्याचा बुल्ला दाबू लागलो ,,, मग त्याने मला जवळ ओढले ,आणि त्याचे ओठ माझ्या ओठावर टेकवले , त्याचे गरम गरम ओठ मी चघळू लागलो , एक हात त्याच्या पाठीवर आणि एक त्याचा बुल्ल्यावर ठेऊन त्याला किस करू लागो , तो खूप सेक्सी होता, त्याने त्याचा एक हात माझ्या टी शर्ट मध्ये घातला , त्याचा हाताचा गरम स्पर्श खूप मस्त वाटला , माझा बुल्ला आता चड्डी फाडून बाहेर येईल असा वाटले , मी त्याचा टी शर्ट काढला , उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ त्याची body खूप सेक्सी होती , एकदम चिकनी , त्याचे निप्पल एकदम गुलाबी होते , मी माझा हात त्याचा छातीवर फिरवू लागलो ,मग त्याने माझा टी शर्ट काढला ,,,, आणि माझे निप्पल दाबले ….ऊऊऊ माझ्या तोंडातून हलकीशी शिळ निघाली , आणि मग आम्ही एकमेकांना आवळले , आणि किस करू लागलो , काही वेळ किस केल्यावर आम्ही खूप उत्तेजित झालो , एकमेकांची पँन्ट काढली , आणि एकमेकांचा बुल्ला धरून चोळू लागलो , त्याचा बुल्ला मस्तच होता, मुख्य म्हणजे एकदम गोरा पण बुल्ला मी पहिल्यांदाच पहिला होता, झाटां शेव्ह केलेल्या होत्या त्यमुळे त्याचा लंड खूप मोठा आणि जड वाटत होता ,Marathi Sex Stories
मी त्याचा लंड चोळता चोळता त्याला आडवे झोपवले आणि त्याचा बुल्ला माझ्या तोंडात घेतला ,आणि चोखू लागलो …..मग मी त्याच्या छातीवर बसून त्याचा बुल्ल्ला चोखू लागलो , तो माझी गांड दाबू लागला, त्याचा बुल्ला चोखल्यामुळे गुलाबी झाला होता , , अचानक मला माझ्या गांडीला काही तरी ओले जाणवले , बघितले तर तो माझी गांड चाटत होता , अह्ह्ह …..खूप मज्जा यायला लागली होती , तो माझ्या बिलावर त्याची जीभ फिरवत होता आणि चाटत होता , मला कसतरीच होउ लागले…. असा वाटला आता गांडीचे बिल उघडले कि काय …. तो जास्त जोरात चाटू लागला , मी पण त्याचा बुल्ला चघळत होतो ,
थोड्या वेळाने त्याने मला खाली झोपवून माझ्या वर चढला , आणि त्याचा बुल्ला माझ्या बुल्ल्या वर घासू लागला , मी पण त्याला माझ्यावर आवळले , त्याच्या मानेवर चावू लागलो , ,त्याला किस करू लागलो , त्याने पण माझे निप्पल चोख्ले आणि खूप किस केल माझ्या अंगावर , मधेच माझी काख पण चाटायचा , मला खूप मस्त वाटायचे ,
मला म्हणाला तुझी गांड मारू का ? मी म्हणालो मार पण नन्तर मला पण तुझी दे …तो म्हणाला ठीक आहे , आणि मग मी पोटावर झोपलो , तो माझ्यावर चढून मला झवायाला लागला , त्याने हळू हळू त्याचा पूर्ण बुल्ल्ला माझ्या गांडी घुसवला आणि हिसके द्यायला लागला , तो त्याचा बुल्ला आत बाहेर करू लागला , मला फार मज्जा येत होती , त्याचा सेक्स करण्याचा अंदाजच खूप निराळा होता , त्याने माझे भरपूर चावे घेतले पाठीवर , आता त्याने त्याचा वेग वाढवला होता, हिसके द्यायला लागला , तो त्याचा बुल्ला जोर जोरात आत बाहेर करू लागला,, त्याने त्याचे हात पाठीमागून माझ्या छातीवर आवळले होते आणि माझे निपप्ल दाबत होता १०-१५ मिनिटांनी त्याने एक जोरात हिसका देऊन त्याचा सारा चिक माझ्या गांडीत गाळला ,,,आणि तसाच माझ्या अंगावर पडून राहिला किती वेळ , थोड्यावेळाने मी म्हणालो आता मला मारायची पाली आहे , मग मी त्याच्या मागे गेलो , पण मी त्याला doggy style झवायला लागलो , त्याची गांड पण मस्तच होती , एकदम मलाई , त्याच्या गांडीत माझा बुल्ला लगेच आत गेला , साला गांडू होता तर ….. १०-१५ मिनिटांनी माझा पण गळाला… मग आम्ही बाथरूम मध्ये गेलो आणि एकमेकांची गांड साफ केली

कॉम्पुटर चालू झाला होता , त्याने सगळे काम पूर्ण केले , मग माझा मोबाईल नं घेऊन गेला
आता तो अमेरिकेत जाण्या पूर्वी फ्रीच आहे , रोज त्याला बोलावणार , कॉम्पुटर रेपैर करायला हा हा हा हा हा हा हा
तुषार माझा गांडू computer repair वाला झाला होता
धन्यवाद नंदू तुझ्यामुळे मला इतका चांगला माल मिळाला .

Comments

Published by